Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
alleenstaand
kawaler/panna
Stan cywilny
gehuwd
żonaty/zamężna
Stan cywilny
uit elkaar
w separacji
Stan cywilny
gescheiden
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
samenwonend
w konkubinacie
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
ongetrouwde partners
w związku partnerskim
Stan cywilny
in een relatie
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
verweduwd
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
rijexamen
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
adres
Rodzaj zmiany
mijn naam
nazwisko
Rodzaj zmiany
mijn foto
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
verloren
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
gestolen
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
beschadigd
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka