Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
alleenstaand
svobodný/á
Stan cywilny
gehuwd
ženatý/vdaná
Stan cywilny
uit elkaar
odděleni
Stan cywilny
gescheiden
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
samenwonend
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
ongetrouwde partners
nesezdaní partneři
Stan cywilny
in een relatie
v domácím partnerství
Stan cywilny
verweduwd
vdovec/vdova
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
Máte děti?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
rijexamen
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
adresu
Rodzaj zmiany
mijn naam
jméno
Rodzaj zmiany
mijn foto
fotografii
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
verloren
ztracený
Problem z prawem jazdy
gestolen
ukradený
Problem z prawem jazdy
beschadigd
zničený
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka