Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
alleenstaand
single
Stan cywilny
gehuwd
married
Stan cywilny
uit elkaar
separated
Stan cywilny
gescheiden
divorced
Stan cywilny
samenwonend
cohabiting
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
in a civil union
Stan cywilny
ongetrouwde partners
unmarried partners
Stan cywilny
in een relatie
in a domestic partnership
Stan cywilny
verweduwd
widowed
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
Do you have children?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
I would like to register in the city.
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
theory test
Rodzaj egzaminu
rijexamen
driving test
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
address
Rodzaj zmiany
mijn naam
name
Rodzaj zmiany
mijn foto
photo
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
verloren
lost
Problem z prawem jazdy
gestolen
stolen
Problem z prawem jazdy
beschadigd
damaged
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka