Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Pytanie o formularze
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Pytanie o datę wydania dokumentu
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
¿Cuándo caduca su DNI?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Potrzebne dokumenty
Me han robado el/la (documento).
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Tôi đăng kí hộ ________
Składanie podania w imieniu innej osoby
La información es confidencial.
Thông tin này là bí mật
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

¿Cómo se llama usted?
Bạn tên gì?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
¿Dónde vive usted?
Bạn sống ở đâu?
Pytanie o miejsce zamieszkania
¿Cuál es su dirección?
Địa chỉ của bạn là gì?
Pytanie o adres zamieszkania
¿Cuál es su nacionalidad?
Quốc tịch của bạn là gì?
Pytanie o obywatelstwo
¿Cuándo llegó a (país)?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
¿Me deja su DNI, por favor?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mi estado civil es ______________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Stan cywilny
soltero/a
độc thân
Stan cywilny
casado/a
đã thành hôn
Stan cywilny
separado/a
ly thân
Stan cywilny
divorciado/a
ly dị
Stan cywilny
cohabitante
sống thử
Stan cywilny
en unión civil
kết hợp dân sự
Stan cywilny
pareja de hecho
đối tác chưa kết hôn
Stan cywilny
pareja de hecho
hợp doanh gia thuộc
Stan cywilny
viudo/a
góa phụ
Stan cywilny
¿Tiene usted hijos?
Bạn có con chưa?
Dzieci
¿Residen con usted personas a su cargo?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Osoby na utrzymaniu
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Me gustaría empadronarme.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Meldunek
¿Qué documentos tengo que presentar?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Pytanie o wymagane dokumenty
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Koszt meldunku
Vengo a registrar mi domicilio.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Zameldowanie na pobyt stały
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Zaświadczenie o niekaralności
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
¿Necesito un seguro de salud privado?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
¿Qué cubre el seguro de salud?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Tasas hospitalarias
Phí bệnh viện
Zakres ubezpieczenia
Honorarios de médicos especialistas
Phí chuyên gia
Zakres ubezpieczenia
Pruebas diagnósticas
Xét nghiệm chẩn đoán
Zakres ubezpieczenia
Intervenciones quirúrjicas
Thủ tục phẫu thuật
Zakres ubezpieczenia
Tratamiento psiquiátrico
Điều trị tâm thần
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos dentales
Điều trị nha khoa
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos oftalmológicos
Điều trị nhãn khoa
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Pytanie o obowiązek wizowy
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Pytanie o przedłużenie wizy
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Me gustaría matricular mi vehículo.
Tôi muốn đăng kí xe
Rejestracja pojazdu
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Me gustaría inscribirme en ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
el examen teórico
Kì thi lý thuyết
Rodzaj egzaminu
el examen práctico
Kì thi lái xe
Rodzaj egzaminu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Zmiana danych na prawie jazdy
la dirección
địa chỉ
Rodzaj zmiany
el nombre
tên
Rodzaj zmiany
la fotografía
ảnh
Rodzaj zmiany
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Wymiana prawa jazdy
lo he perdido
mất
Problem z prawem jazdy
me lo han robado
bị đánh cắp
Problem z prawem jazdy
se ha dañado
bi hư hỏng
Problem z prawem jazdy
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ubieganie się o obywatelstwo
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Zapisy na test językowy
No tengo antecedentes penales.
Tôi không có tiền án tiền sự
Zaświadczenie o niekaralności
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Poziom znajomości języka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Obywatelstwo współmałżonka