Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
¿Cuándo caduca su DNI?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
Me han robado el/la (documento).
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La información es confidencial.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

¿Cómo se llama usted?
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
¿Dónde vive usted?
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
¿Cuál es su dirección?
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
¿Cuál es su nacionalidad?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
¿Cuándo llegó a (país)?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
¿Me deja su DNI, por favor?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mi estado civil es ______________.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
soltero/a
bekar
Stan cywilny
casado/a
evli
Stan cywilny
separado/a
ayrılmış
Stan cywilny
divorciado/a
boşanmış
Stan cywilny
cohabitante
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
en unión civil
medeni birliktelik
Stan cywilny
pareja de hecho
evlenmemiş çift
Stan cywilny
pareja de hecho
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
viudo/a
dul
Stan cywilny
¿Tiene usted hijos?
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
¿Residen con usted personas a su cargo?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Me gustaría empadronarme.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
¿Qué documentos tengo que presentar?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
Vengo a registrar mi domicilio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
¿Necesito un seguro de salud privado?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
¿Qué cubre el seguro de salud?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Tasas hospitalarias
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Honorarios de médicos especialistas
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Pruebas diagnósticas
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Intervenciones quirúrjicas
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Tratamiento psiquiátrico
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos dentales
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos oftalmológicos
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
¿Necesito un visado para visitar (país)?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Me gustaría matricular mi vehículo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Me gustaría inscribirme en ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
el examen teórico
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
el examen práctico
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
la dirección
adres
Rodzaj zmiany
el nombre
ad
Rodzaj zmiany
la fotografía
fotoğraf
Rodzaj zmiany
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
lo he perdido
kayıp
Problem z prawem jazdy
me lo han robado
çalınmış
Problem z prawem jazdy
se ha dañado
hasarlı
Problem z prawem jazdy
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
No tengo antecedentes penales.
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka