Zwroty | tajski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pytanie o formularze
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pytanie o datę wydania dokumentu
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
¿Cuándo caduca su DNI?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pytanie o ważność dowodu osobistego
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Potrzebne dokumenty
Me han robado el/la (documento).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składanie podania w imieniu innej osoby
La información es confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

¿Cómo se llama usted?
คุณชื่ออะไร
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
¿Dónde vive usted?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Pytanie o miejsce zamieszkania
¿Cuál es su dirección?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pytanie o adres zamieszkania
¿Cuál es su nacionalidad?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Pytanie o obywatelstwo
¿Cuándo llegó a (país)?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
¿Me deja su DNI, por favor?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mi estado civil es ______________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stan cywilny
soltero/a
โสด
Stan cywilny
casado/a
แต่งงานแล้ว
Stan cywilny
separado/a
แยกกันอยู่
Stan cywilny
divorciado/a
หย่าร้าง
Stan cywilny
cohabitante
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stan cywilny
en unión civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stan cywilny
pareja de hecho
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
pareja de hecho
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
viudo/a
เป็นม่าย
Stan cywilny
¿Tiene usted hijos?
คุณมีบุตรไหม
Dzieci
¿Residen con usted personas a su cargo?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Osoby na utrzymaniu
Me gustaría reagrupar a mi familia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Me gustaría empadronarme.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Meldunek
¿Qué documentos tengo que presentar?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Pytanie o wymagane dokumenty
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Koszt meldunku
Vengo a registrar mi domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Zameldowanie na pobyt stały
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Zaświadczenie o niekaralności
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
¿Necesito un seguro de salud privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
¿Qué cubre el seguro de salud?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Tasas hospitalarias
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Zakres ubezpieczenia
Honorarios de médicos especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Zakres ubezpieczenia
Pruebas diagnósticas
การทดสอบวินิจฉัย
Zakres ubezpieczenia
Intervenciones quirúrjicas
การผ่าตัด
Zakres ubezpieczenia
Tratamiento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos dentales
การรักษาฟัน
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos oftalmológicos
การรักษาตา
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

¿Por qué solicita el visado de entrada?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
¿Necesito un visado para visitar (país)?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Pytanie o obowiązek wizowy
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Pytanie o przedłużenie wizy
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Me gustaría matricular mi vehículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Rejestracja pojazdu
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Me gustaría inscribirme en ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
el examen teórico
การทดสอบภาคทฤษฎี
Rodzaj egzaminu
el examen práctico
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Rodzaj egzaminu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Zmiana danych na prawie jazdy
la dirección
ที่อยู่
Rodzaj zmiany
el nombre
ชื่อ
Rodzaj zmiany
la fotografía
ภาพถ่าย
Rodzaj zmiany
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Wymiana prawa jazdy
lo he perdido
สูญหาย
Problem z prawem jazdy
me lo han robado
ถูกขโมย
Problem z prawem jazdy
se ha dañado
ได้รับความเสียหาย
Problem z prawem jazdy
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ubieganie się o obywatelstwo
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Zapisy na test językowy
No tengo antecedentes penales.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Zaświadczenie o niekaralności
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Poziom znajomości języka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Obywatelstwo współmałżonka