Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
¿Cuándo caduca su DNI?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Me han robado el/la (documento).
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La información es confidencial.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

¿Cómo se llama usted?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
¿Dónde vive usted?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
¿Cuál es su dirección?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
¿Cuál es su nacionalidad?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
¿Cuándo llegó a (país)?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
¿Me deja su DNI, por favor?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mi estado civil es ______________.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
soltero/a
kawaler/panna
Stan cywilny
casado/a
żonaty/zamężna
Stan cywilny
separado/a
w separacji
Stan cywilny
divorciado/a
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
cohabitante
w konkubinacie
Stan cywilny
en unión civil
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
pareja de hecho
w związku partnerskim
Stan cywilny
pareja de hecho
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
viudo/a
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
¿Tiene usted hijos?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
¿Residen con usted personas a su cargo?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Me gustaría empadronarme.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
¿Qué documentos tengo que presentar?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Vengo a registrar mi domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
¿Necesito un seguro de salud privado?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
¿Qué cubre el seguro de salud?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Tasas hospitalarias
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Honorarios de médicos especialistas
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Pruebas diagnósticas
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Intervenciones quirúrjicas
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Tratamiento psiquiátrico
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos dentales
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos oftalmológicos
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

¿Por qué solicita el visado de entrada?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Me gustaría matricular mi vehículo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Me gustaría inscribirme en ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
el examen teórico
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
el examen práctico
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
la dirección
adres
Rodzaj zmiany
el nombre
nazwisko
Rodzaj zmiany
la fotografía
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
lo he perdido
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
me lo han robado
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
se ha dañado
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
No tengo antecedentes penales.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka