Zwroty | chiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pytanie o formularze
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pytanie o datę wydania dokumentu
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
¿Cuándo caduca su DNI?
请问您的身份证件何时过期?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
您能帮我填一下这个表格吗?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Potrzebne dokumenty
Me han robado el/la (documento).
我的【材料】被偷了。
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Składanie podania w imieniu innej osoby
La información es confidencial.
这是机密信息。
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

¿Cómo se llama usted?
你叫什么名字?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
¿Dónde vive usted?
请问您住在哪里?
Pytanie o miejsce zamieszkania
¿Cuál es su dirección?
请问您的地址是什么?
Pytanie o adres zamieszkania
¿Cuál es su nacionalidad?
请问您的国籍是什么?
Pytanie o obywatelstwo
¿Cuándo llegó a (país)?
请问您是何时到达【该国】的?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
¿Me deja su DNI, por favor?
您能出示一下您的身份证件么?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mi estado civil es ______________.
我的婚姻状况是____ 。
Stan cywilny
soltero/a
单身
Stan cywilny
casado/a
已婚
Stan cywilny
separado/a
分居
Stan cywilny
divorciado/a
离异
Stan cywilny
cohabitante
同居
Stan cywilny
en unión civil
民事结婚
Stan cywilny
pareja de hecho
未婚伴侣
Stan cywilny
pareja de hecho
同居伴侣关系
Stan cywilny
viudo/a
鳏居
Stan cywilny
¿Tiene usted hijos?
请问您有孩子吗?
Dzieci
¿Residen con usted personas a su cargo?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Osoby na utrzymaniu
Me gustaría reagrupar a mi familia.
我想要和家人团聚。
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Me gustaría empadronarme.
我想要在这个城市登记入户。
Meldunek
¿Qué documentos tengo que presentar?
请问我应该带什么材料?
Pytanie o wymagane dokumenty
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
请问有注册费吗?
Koszt meldunku
Vengo a registrar mi domicilio.
我是来进行住址登记。
Zameldowanie na pobyt stały
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Zaświadczenie o niekaralności
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
我想要申请居住证。
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
我想要问一下关于保险的问题。
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
¿Necesito un seguro de salud privado?
我需要私人的健康保险吗?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
¿Qué cubre el seguro de salud?
请问该保险涵盖哪些方面?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Tasas hospitalarias
住院费
Zakres ubezpieczenia
Honorarios de médicos especialistas
专家费
Zakres ubezpieczenia
Pruebas diagnósticas
诊疗费
Zakres ubezpieczenia
Intervenciones quirúrjicas
外科手术
Zakres ubezpieczenia
Tratamiento psiquiátrico
精神治疗
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos dentales
牙齿治疗
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos oftalmológicos
眼科治疗
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

¿Por qué solicita el visado de entrada?
请问您为什么需要入境签证?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
¿Necesito un visado para visitar (país)?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Pytanie o obowiązek wizowy
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
我该如何续签我的签证?
Pytanie o przedłużenie wizy
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Me gustaría matricular mi vehículo.
我想要登记我的车辆。
Rejestracja pojazdu
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
我想要申请临时驾照。
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Me gustaría inscribirme en ___________.
我想要预约__________。
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
el examen teórico
理论考试
Rodzaj egzaminu
el examen práctico
路考
Rodzaj egzaminu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
我想要改动驾照上的__________。
Zmiana danych na prawie jazdy
la dirección
地址
Rodzaj zmiany
el nombre
名字
Rodzaj zmiany
la fotografía
照片
Rodzaj zmiany
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
我想要给驾照添加更高的级别。
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
我想要延长我的驾照。
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Wymiana prawa jazdy
lo he perdido
丢失
Problem z prawem jazdy
me lo han robado
被偷了
Problem z prawem jazdy
se ha dañado
受损
Problem z prawem jazdy
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
我想要申诉我的驾照吊销。
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
我想要申请【国家】国籍。
Ubieganie się o obywatelstwo
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Zapisy na test językowy
No tengo antecedentes penales.
我没有犯罪记录。
Zaświadczenie o niekaralności
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
我的【语言】达到了等级要求。
Poziom znajomości języka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
公民身份申请的费用是哪些?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
我的配偶是【国家】公民。
Obywatelstwo współmałżonka