Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
¿Cuándo caduca su DNI?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Me han robado el/la (documento).
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
La información es confidencial.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

¿Cómo se llama usted?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
¿Dónde vive usted?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
¿Cuál es su dirección?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
¿Cuál es su nacionalidad?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
¿Cuándo llegó a (país)?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
¿Me deja su DNI, por favor?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mi estado civil es ______________.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
soltero/a
single
Stan cywilny
casado/a
married
Stan cywilny
separado/a
separated
Stan cywilny
divorciado/a
divorced
Stan cywilny
cohabitante
cohabiting
Stan cywilny
en unión civil
in a civil union
Stan cywilny
pareja de hecho
unmarried partners
Stan cywilny
pareja de hecho
in a domestic partnership
Stan cywilny
viudo/a
widowed
Stan cywilny
¿Tiene usted hijos?
Do you have children?
Dzieci
¿Residen con usted personas a su cargo?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Me gustaría reagrupar a mi familia.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Me gustaría empadronarme.
I would like to register in the city.
Meldunek
¿Qué documentos tengo que presentar?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Vengo a registrar mi domicilio.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
¿Necesito un seguro de salud privado?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
¿Qué cubre el seguro de salud?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Tasas hospitalarias
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Honorarios de médicos especialistas
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Pruebas diagnósticas
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Intervenciones quirúrjicas
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos dentales
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Tratamientos oftalmológicos
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Me gustaría matricular mi vehículo.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Me gustaría inscribirme en ___________.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
el examen teórico
theory test
Rodzaj egzaminu
el examen práctico
driving test
Rodzaj egzaminu
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
la dirección
address
Rodzaj zmiany
el nombre
name
Rodzaj zmiany
la fotografía
photo
Rodzaj zmiany
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
lo he perdido
lost
Problem z prawem jazdy
me lo han robado
stolen
Problem z prawem jazdy
se ha dañado
damaged
Problem z prawem jazdy
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
No tengo antecedentes penales.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka