Zwroty | włoski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
παντρεμένος/η
coniugato/a
Stan cywilny
σε διάσταση
separato/a
Stan cywilny
χωρισμένος/η
divorziato/a
Stan cywilny
συμβίωση
convivente
Stan cywilny
σε αστική ένωση
in un'unione civile
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
in una coppia non sposata
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in un'unione di fatto
Stan cywilny
χήρος/χήρα
vedovo/a
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Ha figli?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
esame di guida
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
όνομα
il nome
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
la foto
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
smarrita
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
rubata
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
deteriorata
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka