Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Când a fost emis [documentul]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Unde a fost emis [documentul]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Când îți expiră ID-ul?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mi s-a furat [documentul].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informația este confidențială.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Cum vă cheamă?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Unde locuiți?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Care este adresa dumneavoastră?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Ce cetățenie aveți?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Când ați ajuns în [țara]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Starea mea civilă este ___________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
Singur
Stan cywilny
παντρεμένος/η
Căsătorit/ă
Stan cywilny
σε διάσταση
separat/ă
Stan cywilny
χωρισμένος/η
divorțat/ă
Stan cywilny
συμβίωση
concobinaj
Stan cywilny
σε αστική ένωση
într-o uniune civilă
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
necăsătorit/ă
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
partener/ă de viață
Stan cywilny
χήρος/χήρα
văduv/ă
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Aveți copii?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Ce documente trebuie să aduc?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Există vreo taxă de înregistrare?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Taxe pentru spitalizare
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Onorarii ale medicilor specialiști
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test de diagnosticare
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenții chirurgicale
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratament psihiatric
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamente dentare
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamente oftalmologice
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
De ce solicitați o viză de intrare?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Cum îmi pot extinde viza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Este permisul meu de conducere valid aici?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
testul teoretic
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
examenul practic
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
Adresa
Rodzaj zmiany
όνομα
nume
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
fotografia
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
pierdut
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
furat
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
distrus
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nu am antecedente penale.
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Am nivelul necesar de [limbă].
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Partenerul meu este __________.
Obywatelstwo współmałżonka