Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
A informação é confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Qual é o seu nome?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Onde você mora?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual é o seu endereço?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual é a sua cidadania?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando você chegou em [país]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Meu estado civil é ___________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
solteiro(a)
Stan cywilny
παντρεμένος/η
casado(a)
Stan cywilny
σε διάσταση
separado(a)
Stan cywilny
χωρισμένος/η
divorciado(a)
Stan cywilny
συμβίωση
coabitação
Stan cywilny
σε αστική ένωση
em uma união civil
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
companheiros/união estável
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
parceria doméstica
Stan cywilny
χήρος/χήρα
viúvo(a)
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Você tem filhos?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Você tem dependentes morando com você?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Gostaria de reencontrar minha família.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Que documentos devo trazer?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Existem taxas de registro?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preciso de seguro de saúde privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Taxas hospitalares
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Taxas de especialistas
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Testes de diagnóstico
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Procedimentos cirúrgicos
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratamento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamentos dentários
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamento oftalmológico
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Por que você está requisitando um visto?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Como posso extender meu visto?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Por que minha requisição de visto foi negada?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Gostaria de registrar meu veículo.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Gostaria de marcar minha __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
prova teórica
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
prova prática de direção
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
endereço
Rodzaj zmiany
όνομα
nome
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
foto
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
perdida
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
roubada
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
danificada
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Obywatelstwo współmałżonka