Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mijn [document] werd gestolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Wat is uw naam?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Waar woont u?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Wat is uw adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Wat is uw nationaliteit?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
alleenstaand
Stan cywilny
παντρεμένος/η
gehuwd
Stan cywilny
σε διάσταση
uit elkaar
Stan cywilny
χωρισμένος/η
gescheiden
Stan cywilny
συμβίωση
samenwonend
Stan cywilny
σε αστική ένωση
geregistreerd partnerschap
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
ongetrouwde partners
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in een relatie
Stan cywilny
χήρος/χήρα
verweduwd
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Heeft u kinderen?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Heeft u inwonende personen ten laste?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Welke documenten moet ik meenemen?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Zijn er registratiekosten?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Ziekenhuiskosten
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostische toets
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgische ingrepen
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrische behandeling
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandheelkundige behandelingen
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oogzorg behandelingen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Waarom vraagt u een visum aan?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
theoretische test
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
rijexamen
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
mijn adres
Rodzaj zmiany
όνομα
mijn naam
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
mijn foto
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
verloren
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
gestolen
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
beschadigd
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ik heb een blanco strafblad.
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Obywatelstwo współmałżonka