Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
soltero/a
Stan cywilny
παντρεμένος/η
casado/a
Stan cywilny
σε διάσταση
separado/a
Stan cywilny
χωρισμένος/η
divorciado/a
Stan cywilny
συμβίωση
cohabitante
Stan cywilny
σε αστική ένωση
en unión civil
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
pareja de hecho
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
pareja de hecho
Stan cywilny
χήρος/χήρα
viudo/a
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Me gustaría empadronarme.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
la dirección
Rodzaj zmiany
όνομα
el nombre
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
la fotografía
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka