Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
svobodný/á
Stan cywilny
παντρεμένος/η
ženatý/vdaná
Stan cywilny
σε διάσταση
odděleni
Stan cywilny
χωρισμένος/η
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
συμβίωση
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
σε αστική ένωση
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
nesezdaní partneři
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
v domácím partnerství
Stan cywilny
χήρος/χήρα
vdovec/vdova
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Máte děti?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
adresu
Rodzaj zmiany
όνομα
jméno
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
fotografii
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
ztracený
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
ukradený
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
zničený
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka