Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Πώς σας λένε;
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Πού μένετε;
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
ελεύθερος/η
single
Stan cywilny
παντρεμένος/η
married
Stan cywilny
σε διάσταση
separated
Stan cywilny
χωρισμένος/η
divorced
Stan cywilny
συμβίωση
cohabiting
Stan cywilny
σε αστική ένωση
in a civil union
Stan cywilny
ανύπαντροι σύντροφοι
unmarried partners
Stan cywilny
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in a domestic partnership
Stan cywilny
χήρος/χήρα
widowed
Stan cywilny
έχετε παιδιά;
Do you have children?
Dzieci
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
I would like to register in the city.
Meldunek
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Τέλη νοσοκομείου
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Χειρουργικές επεμβάσεις
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
θεωρητική εξέταση
theory test
Rodzaj egzaminu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
driving test
Rodzaj egzaminu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
διεύθυνση
address
Rodzaj zmiany
όνομα
name
Rodzaj zmiany
φωτογραφία
photo
Rodzaj zmiany
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
χαμένη
lost
Problem z prawem jazdy
κλεμμένη
stolen
Problem z prawem jazdy
κατεστραμμένη
damaged
Problem z prawem jazdy
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka