Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Où votre [document] a été délivré ?
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Ces informations sont confidentielles.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Comment vous appelez-vous ?
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Où résidez-vous ?
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Où habitez-vous ?
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
Quelle est votre nationalité ?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Ma situation matrimoniale est _____.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
célibataire
bekar
Stan cywilny
Marié(e)
evli
Stan cywilny
Séparé(e)
ayrılmış
Stan cywilny
Divorcé(e)
boşanmış
Stan cywilny
en concubinage
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
dans une union civile
medeni birliktelik
Stan cywilny
en concubinage
evlenmemiş çift
Stan cywilny
en partenariat domestique
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
veuf/veuve
dul
Stan cywilny
Vous avez des enfants ?
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
Vous avez des personnes à charge ?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
Je voudrais réunir ma famille.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
Quels documents dois-je apporter ?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
Je voudrais demander un permis de séjour.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Frais hospitaliers
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Frais de consultation d'un spécialiste
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Tests diagnostiques
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Opérations chirurgicales
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Traitement psychiatrique
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Soins dentaires
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Soins oculaires
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
le code
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
la conduite
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
mon adresse
adres
Rodzaj zmiany
mon nom
ad
Rodzaj zmiany
ma photo
fotoğraf
Rodzaj zmiany
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
perdu
kayıp
Problem z prawem jazdy
volé
çalınmış
Problem z prawem jazdy
abîmé
hasarlı
Problem z prawem jazdy
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
Je n'ai pas de casier judiciaire
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mon conjoint est [nationalité].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka