Zwroty | tajski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pytanie o formularze
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pytanie o datę wydania dokumentu
Où votre [document] a été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Potrzebne dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składanie podania w imieniu innej osoby
Ces informations sont confidentielles.
ข้อมูลเป็นความลับ
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Comment vous appelez-vous ?
คุณชื่ออะไร
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Où résidez-vous ?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Pytanie o miejsce zamieszkania
Où habitez-vous ?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pytanie o adres zamieszkania
Quelle est votre nationalité ?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Pytanie o obywatelstwo
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Ma situation matrimoniale est _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stan cywilny
célibataire
โสด
Stan cywilny
Marié(e)
แต่งงานแล้ว
Stan cywilny
Séparé(e)
แยกกันอยู่
Stan cywilny
Divorcé(e)
หย่าร้าง
Stan cywilny
en concubinage
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stan cywilny
dans une union civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stan cywilny
en concubinage
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
en partenariat domestique
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
veuf/veuve
เป็นม่าย
Stan cywilny
Vous avez des enfants ?
คุณมีบุตรไหม
Dzieci
Vous avez des personnes à charge ?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Osoby na utrzymaniu
Je voudrais réunir ma famille.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Meldunek
Quels documents dois-je apporter ?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Pytanie o wymagane dokumenty
Y a-t-il des frais d'inscription ?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Koszt meldunku
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Zameldowanie na pobyt stały
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Zaświadczenie o niekaralności
Je voudrais demander un permis de séjour.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Frais hospitaliers
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Zakres ubezpieczenia
Frais de consultation d'un spécialiste
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Zakres ubezpieczenia
Tests diagnostiques
การทดสอบวินิจฉัย
Zakres ubezpieczenia
Opérations chirurgicales
การผ่าตัด
Zakres ubezpieczenia
Traitement psychiatrique
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Zakres ubezpieczenia
Soins dentaires
การรักษาฟัน
Zakres ubezpieczenia
Soins oculaires
การรักษาตา
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Pytanie o obowiązek wizowy
Comment puis-je prolonger mon visa ?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Pytanie o przedłużenie wizy
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Rejestracja pojazdu
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
le code
การทดสอบภาคทฤษฎี
Rodzaj egzaminu
la conduite
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Rodzaj egzaminu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Zmiana danych na prawie jazdy
mon adresse
ที่อยู่
Rodzaj zmiany
mon nom
ชื่อ
Rodzaj zmiany
ma photo
ภาพถ่าย
Rodzaj zmiany
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Wymiana prawa jazdy
perdu
สูญหาย
Problem z prawem jazdy
volé
ถูกขโมย
Problem z prawem jazdy
abîmé
ได้รับความเสียหาย
Problem z prawem jazdy
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ubieganie się o obywatelstwo
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Zapisy na test językowy
Je n'ai pas de casier judiciaire
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Zaświadczenie o niekaralności
J'ai le niveau suffisant en [langue].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Poziom znajomości języka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mon conjoint est [nationalité].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Obywatelstwo współmałżonka