Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Où votre [document] a été délivré ?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Ces informations sont confidentielles.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Comment vous appelez-vous ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Où résidez-vous ?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Où habitez-vous ?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Quelle est votre nationalité ?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Ma situation matrimoniale est _____.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
célibataire
kawaler/panna
Stan cywilny
Marié(e)
żonaty/zamężna
Stan cywilny
Séparé(e)
w separacji
Stan cywilny
Divorcé(e)
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
en concubinage
w konkubinacie
Stan cywilny
dans une union civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
en concubinage
w związku partnerskim
Stan cywilny
en partenariat domestique
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
veuf/veuve
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Vous avez des enfants ?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Vous avez des personnes à charge ?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Je voudrais réunir ma famille.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
Quels documents dois-je apporter ?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Je voudrais demander un permis de séjour.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Frais hospitaliers
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Frais de consultation d'un spécialiste
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Tests diagnostiques
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Opérations chirurgicales
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Traitement psychiatrique
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Soins dentaires
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Soins oculaires
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
le code
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
la conduite
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
mon adresse
adres
Rodzaj zmiany
mon nom
nazwisko
Rodzaj zmiany
ma photo
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
perdu
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
volé
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
abîmé
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
Je n'ai pas de casier judiciaire
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mon conjoint est [nationalité].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka