Zwroty | grecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pytanie o formularze
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o datę wydania dokumentu
Où votre [document] a été délivré ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Potrzebne dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Ces informations sont confidentielles.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Comment vous appelez-vous ?
Πώς σας λένε;
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Où résidez-vous ?
Πού μένετε;
Pytanie o miejsce zamieszkania
Où habitez-vous ?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pytanie o adres zamieszkania
Quelle est votre nationalité ?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Pytanie o obywatelstwo
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Ma situation matrimoniale est _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stan cywilny
célibataire
ελεύθερος/η
Stan cywilny
Marié(e)
παντρεμένος/η
Stan cywilny
Séparé(e)
σε διάσταση
Stan cywilny
Divorcé(e)
χωρισμένος/η
Stan cywilny
en concubinage
συμβίωση
Stan cywilny
dans une union civile
σε αστική ένωση
Stan cywilny
en concubinage
ανύπαντροι σύντροφοι
Stan cywilny
en partenariat domestique
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stan cywilny
veuf/veuve
χήρος/χήρα
Stan cywilny
Vous avez des enfants ?
έχετε παιδιά;
Dzieci
Vous avez des personnes à charge ?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Osoby na utrzymaniu
Je voudrais réunir ma famille.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Meldunek
Quels documents dois-je apporter ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Pytanie o wymagane dokumenty
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Koszt meldunku
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Zameldowanie na pobyt stały
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Zaświadczenie o niekaralności
Je voudrais demander un permis de séjour.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Frais hospitaliers
Τέλη νοσοκομείου
Zakres ubezpieczenia
Frais de consultation d'un spécialiste
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Zakres ubezpieczenia
Tests diagnostiques
Διαγνωστικές εξετάσεις
Zakres ubezpieczenia
Opérations chirurgicales
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zakres ubezpieczenia
Traitement psychiatrique
Ψυχιατρική θεραπεία
Zakres ubezpieczenia
Soins dentaires
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zakres ubezpieczenia
Soins oculaires
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Pytanie o obowiązek wizowy
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Pytanie o przedłużenie wizy
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Rejestracja pojazdu
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
le code
θεωρητική εξέταση
Rodzaj egzaminu
la conduite
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Rodzaj egzaminu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Zmiana danych na prawie jazdy
mon adresse
διεύθυνση
Rodzaj zmiany
mon nom
όνομα
Rodzaj zmiany
ma photo
φωτογραφία
Rodzaj zmiany
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Wymiana prawa jazdy
perdu
χαμένη
Problem z prawem jazdy
volé
κλεμμένη
Problem z prawem jazdy
abîmé
κατεστραμμένη
Problem z prawem jazdy
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ubieganie się o obywatelstwo
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Zapisy na test językowy
Je n'ai pas de casier judiciaire
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Zaświadczenie o niekaralności
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Poziom znajomości języka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mon conjoint est [nationalité].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Obywatelstwo współmałżonka