Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Où votre [document] a été délivré ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Ces informations sont confidentielles.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Comment vous appelez-vous ?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Où résidez-vous ?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Où habitez-vous ?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Quelle est votre nationalité ?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Ma situation matrimoniale est _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
célibataire
svobodný/á
Stan cywilny
Marié(e)
ženatý/vdaná
Stan cywilny
Séparé(e)
odděleni
Stan cywilny
Divorcé(e)
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
en concubinage
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
dans une union civile
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
en concubinage
nesezdaní partneři
Stan cywilny
en partenariat domestique
v domácím partnerství
Stan cywilny
veuf/veuve
vdovec/vdova
Stan cywilny
Vous avez des enfants ?
Máte děti?
Dzieci
Vous avez des personnes à charge ?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Je voudrais réunir ma famille.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Quels documents dois-je apporter ?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Je voudrais demander un permis de séjour.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Frais hospitaliers
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Frais de consultation d'un spécialiste
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Tests diagnostiques
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Opérations chirurgicales
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Traitement psychiatrique
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Soins dentaires
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Soins oculaires
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
le code
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
la conduite
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
mon adresse
adresu
Rodzaj zmiany
mon nom
jméno
Rodzaj zmiany
ma photo
fotografii
Rodzaj zmiany
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
perdu
ztracený
Problem z prawem jazdy
volé
ukradený
Problem z prawem jazdy
abîmé
zničený
Problem z prawem jazdy
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Je n'ai pas de casier judiciaire
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mon conjoint est [nationalité].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka