Zwroty | włoski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
senedza
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
edziĝinta
coniugato/a
Stan cywilny
apartiga
separato/a
Stan cywilny
eksedziĝinta
divorziato/a
Stan cywilny
kunviva
convivente
Stan cywilny
en civila kuniĝo
in un'unione civile
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
in una coppia non sposata
Stan cywilny
en hejma partnereco
in un'unione di fatto
Stan cywilny
vidvina
vedovo/a
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
Ha figli?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
esame di guida
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
nomon
il nome
Rodzaj zmiany
foton
la foto
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
perdatan
smarrita
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
rubata
Problem z prawem jazdy
difektatan
deteriorata
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka