Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
Wie heißen Sie?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
Wo wohnen Sie?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
Wie ist Ihre Adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Stan cywilny
senedza
ledig
Stan cywilny
edziĝinta
verheiratet
Stan cywilny
apartiga
getrennt
Stan cywilny
eksedziĝinta
geschieden
Stan cywilny
kunviva
zusammenlebend
Stan cywilny
en civila kuniĝo
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
unverheiratetes Paar
Stan cywilny
en hejma partnereco
in einer Partnerschaft
Stan cywilny
vidvina
verwitwet
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
Haben Sie Kinder?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Gibt es Anmeldegebühren?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
Krankenhausgebühren
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
Facharztkosten
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische Eingriffe
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
Psychiatrische Behandlung
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
Zahnbehandlungen
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
Augenbehandlungen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
den Theorieteil
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
den praktischen Teil
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
die Adresse
Rodzaj zmiany
nomon
den Namen
Rodzaj zmiany
foton
das Foto
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Wymiana prawa jazdy
perdatan
verlorenen
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
gestohlenen
Problem z prawem jazdy
difektatan
beschädigten
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Obywatelstwo współmałżonka