Zwroty | chiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
请问您的身份证件何时过期?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
您能帮我填一下这个表格吗?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
我的【材料】被偷了。
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
这是机密信息。
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
你叫什么名字?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
请问您住在哪里?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
请问您的地址是什么?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
请问您的国籍是什么?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
请问您是何时到达【该国】的?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
您能出示一下您的身份证件么?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Stan cywilny
senedza
单身
Stan cywilny
edziĝinta
已婚
Stan cywilny
apartiga
分居
Stan cywilny
eksedziĝinta
离异
Stan cywilny
kunviva
同居
Stan cywilny
en civila kuniĝo
民事结婚
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
未婚伴侣
Stan cywilny
en hejma partnereco
同居伴侣关系
Stan cywilny
vidvina
鳏居
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
请问您有孩子吗?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
我想要和家人团聚。
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
我想要在这个城市登记入户。
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
请问我应该带什么材料?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
请问有注册费吗?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
我是来进行住址登记。
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
我想要申请居住证。
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
我想要问一下关于保险的问题。
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
我需要私人的健康保险吗?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
请问该保险涵盖哪些方面?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
住院费
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
专家费
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
诊疗费
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
外科手术
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
精神治疗
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
牙齿治疗
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
眼科治疗
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
请问您为什么需要入境签证?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
我该如何续签我的签证?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
我想要登记我的车辆。
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
我想要申请临时驾照。
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
我想要预约__________。
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
理论考试
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
路考
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
我想要改动驾照上的__________。
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
地址
Rodzaj zmiany
nomon
名字
Rodzaj zmiany
foton
照片
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
我想要给驾照添加更高的级别。
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
我想要延长我的驾照。
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
我想要更换一个___________ 驾照。
Wymiana prawa jazdy
perdatan
丢失
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
被偷了
Problem z prawem jazdy
difektatan
受损
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
我想要申诉我的驾照吊销。
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
我想要申请【国家】国籍。
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
我没有犯罪记录。
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
我的【语言】达到了等级要求。
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
公民身份申请的费用是哪些?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
我的配偶是【国家】公民。
Obywatelstwo współmałżonka