Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiam elspiras via legitimilo?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
La informo estas konfidenca.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Kiel vi nomiĝas?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kie vi loĝas?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Kio estas via adreso?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Kio estas via civitaneco?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
Kiam vi alvenis en [lando]?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mia edzecostato estas ___________.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
senedza
single
Stan cywilny
edziĝinta
married
Stan cywilny
apartiga
separated
Stan cywilny
eksedziĝinta
divorced
Stan cywilny
kunviva
cohabiting
Stan cywilny
en civila kuniĝo
in a civil union
Stan cywilny
fraŭlaj partneroj
unmarried partners
Stan cywilny
en hejma partnereco
in a domestic partnership
Stan cywilny
vidvina
widowed
Stan cywilny
Ĉu vi havas infanojn?
Do you have children?
Dzieci
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Mi ŝatus registri en la urbo.
I would like to register in the city.
Meldunek
Kion dokumentojn mi alportus?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi ŝatus peti restadpermeson
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospitalokotizoj
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Kotizoj por la ekspertoj
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Diagnozoprovoj
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiaj proceduroj
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Psikiatria kuracado
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Dentaj kuracadoj
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Okula kuracado
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Kial vi petas la enirovizon?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Mi ŝatus registri mian veturilon.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Mi ŝatus rezervi mian __________.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teorian teston
theory test
Rodzaj egzaminu
veturantan teston
driving test
Rodzaj egzaminu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
adreson
address
Rodzaj zmiany
nomon
name
Rodzaj zmiany
foton
photo
Rodzaj zmiany
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
perdatan
lost
Problem z prawem jazdy
ŝtelatan
stolen
Problem z prawem jazdy
difektatan
damaged
Problem z prawem jazdy
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Mi havas puran krimliston
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka