Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
A informação é confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Qual é o seu nome?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Onde você mora?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Qual é o seu endereço?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Qual é a sua cidadania?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando você chegou em [país]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Meu estado civil é ___________.
Stan cywilny
svobodný/á
solteiro(a)
Stan cywilny
ženatý/vdaná
casado(a)
Stan cywilny
odděleni
separado(a)
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
divorciado(a)
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
coabitação
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
em uma união civil
Stan cywilny
nesezdaní partneři
companheiros/união estável
Stan cywilny
v domácím partnerství
parceria doméstica
Stan cywilny
vdovec/vdova
viúvo(a)
Stan cywilny
Máte děti?
Você tem filhos?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Você tem dependentes morando com você?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Gostaria de reencontrar minha família.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Que documentos devo trazer?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Existem taxas de registro?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preciso de seguro de saúde privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxas hospitalares
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Taxas de especialistas
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Testes de diagnóstico
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Procedimentos cirúrgicos
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Tratamento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Tratamentos dentários
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Tratamento oftalmológico
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Por que você está requisitando um visto?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Como posso extender meu visto?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Gostaria de registrar meu veículo.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
prova teórica
Rodzaj egzaminu
Praktický test
prova prática de direção
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
endereço
Rodzaj zmiany
jméno
nome
Rodzaj zmiany
fotografii
foto
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
perdida
Problem z prawem jazdy
ukradený
roubada
Problem z prawem jazdy
zničený
danificada
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Obywatelstwo współmałżonka