Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mijn [document] werd gestolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Wat is uw naam?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Waar woont u?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Wat is uw adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Wat is uw nationaliteit?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stan cywilny
svobodný/á
alleenstaand
Stan cywilny
ženatý/vdaná
gehuwd
Stan cywilny
odděleni
uit elkaar
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
gescheiden
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
samenwonend
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
geregistreerd partnerschap
Stan cywilny
nesezdaní partneři
ongetrouwde partners
Stan cywilny
v domácím partnerství
in een relatie
Stan cywilny
vdovec/vdova
verweduwd
Stan cywilny
Máte děti?
Heeft u kinderen?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welke documenten moet ik meenemen?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Zijn er registratiekosten?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ziekenhuiskosten
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Diagnostische toets
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Chirurgische ingrepen
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Psychiatrische behandeling
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Tandheelkundige behandelingen
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Oogzorg behandelingen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Waarom vraagt u een visum aan?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
theoretische test
Rodzaj egzaminu
Praktický test
rijexamen
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
mijn adres
Rodzaj zmiany
jméno
mijn naam
Rodzaj zmiany
fotografii
mijn foto
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
verloren
Problem z prawem jazdy
ukradený
gestolen
Problem z prawem jazdy
zničený
beschadigd
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Ik heb een blanco strafblad.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Obywatelstwo współmałżonka