Zwroty | grecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Πώς σας λένε;
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Πού μένετε;
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stan cywilny
svobodný/á
ελεύθερος/η
Stan cywilny
ženatý/vdaná
παντρεμένος/η
Stan cywilny
odděleni
σε διάσταση
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
χωρισμένος/η
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
συμβίωση
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
σε αστική ένωση
Stan cywilny
nesezdaní partneři
ανύπαντροι σύντροφοι
Stan cywilny
v domácím partnerství
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stan cywilny
vdovec/vdova
χήρος/χήρα
Stan cywilny
Máte děti?
έχετε παιδιά;
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Τέλη νοσοκομείου
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Διαγνωστικές εξετάσεις
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Ψυχιατρική θεραπεία
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
θεωρητική εξέταση
Rodzaj egzaminu
Praktický test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
διεύθυνση
Rodzaj zmiany
jméno
όνομα
Rodzaj zmiany
fotografii
φωτογραφία
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
χαμένη
Problem z prawem jazdy
ukradený
κλεμμένη
Problem z prawem jazdy
zničený
κατεστραμμένη
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Obywatelstwo współmałżonka