Zwroty | francuski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pytanie o formularze
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Où votre [document] a été délivré ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Potrzebne dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Ces informations sont confidentielles.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak se jmenuješ?
Comment vous appelez-vous ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Kde bydlíte?
Où résidez-vous ?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaká je vaše adresa?
Où habitez-vous ?
Pytanie o adres zamieszkania
Jaké je vaše občanství?
Quelle est votre nationalité ?
Pytanie o obywatelstwo
Kdy jste přijeli do [country]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Můj rodinný stav je ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Stan cywilny
svobodný/á
célibataire
Stan cywilny
ženatý/vdaná
Marié(e)
Stan cywilny
odděleni
Séparé(e)
Stan cywilny
rozvedený/rozvedená
Divorcé(e)
Stan cywilny
žijící ve společné domácnosti
en concubinage
Stan cywilny
v registrovaném partnerství
dans une union civile
Stan cywilny
nesezdaní partneři
en concubinage
Stan cywilny
v domácím partnerství
en partenariat domestique
Stan cywilny
vdovec/vdova
veuf/veuve
Stan cywilny
Máte děti?
Vous avez des enfants ?
Dzieci
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vous avez des personnes à charge ?
Osoby na utrzymaniu
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Je voudrais réunir ma famille.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Meldunek
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quels documents dois-je apporter ?
Pytanie o wymagane dokumenty
Je registrace zpoplatněná?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Koszt meldunku
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Zameldowanie na pobyt stały
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Zaświadczenie o niekaralności
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Poplatky za pobyt v nemocnici
Frais hospitaliers
Zakres ubezpieczenia
Poplatky za konsultace se specialisty
Frais de consultation d'un spécialiste
Zakres ubezpieczenia
Diagnostické testy
Tests diagnostiques
Zakres ubezpieczenia
Chirurgické zákroky
Opérations chirurgicales
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrická léčba
Traitement psychiatrique
Zakres ubezpieczenia
Zubní ošetření
Soins dentaires
Zakres ubezpieczenia
Oční ošetření
Soins oculaires
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Pytanie o przedłużenie wizy
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Musím změnit svou registrační značku?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Rejestracja pojazdu
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Teoretický test
le code
Rodzaj egzaminu
Praktický test
la conduite
Rodzaj egzaminu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Zmiana danych na prawie jazdy
adresu
mon adresse
Rodzaj zmiany
jméno
mon nom
Rodzaj zmiany
fotografii
ma photo
Rodzaj zmiany
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Wymiana prawa jazdy
ztracený
perdu
Problem z prawem jazdy
ukradený
volé
Problem z prawem jazdy
zničený
abîmé
Problem z prawem jazdy
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ubieganie się o obywatelstwo
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Zapisy na test językowy
Mám čistý trestní rejstřík.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Zaświadczenie o niekaralności
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Poziom znajomości języka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mon conjoint est [nationalité].
Obywatelstwo współmałżonka