Zwroty | włoski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
单身
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
已婚
coniugato/a
Stan cywilny
分居
separato/a
Stan cywilny
离异
divorziato/a
Stan cywilny
同居
convivente
Stan cywilny
民事结婚
in un'unione civile
Stan cywilny
未婚伴侣
in una coppia non sposata
Stan cywilny
同居伴侣关系
in un'unione di fatto
Stan cywilny
鳏居
vedovo/a
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
Ha figli?
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
请问我应该带什么材料?
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
专家费
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
路考
esame di guida
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
名字
il nome
Rodzaj zmiany
照片
la foto
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
丢失
smarrita
Problem z prawem jazdy
被偷了
rubata
Problem z prawem jazdy
受损
deteriorata
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka