Zwroty | tajski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
ข้อมูลเป็นความลับ
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
คุณชื่ออะไร
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stan cywilny
单身
โสด
Stan cywilny
已婚
แต่งงานแล้ว
Stan cywilny
分居
แยกกันอยู่
Stan cywilny
离异
หย่าร้าง
Stan cywilny
同居
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stan cywilny
民事结婚
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stan cywilny
未婚伴侣
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
同居伴侣关系
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
鳏居
เป็นม่าย
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
คุณมีบุตรไหม
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Meldunek
请问我应该带什么材料?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Zakres ubezpieczenia
专家费
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
การทดสอบวินิจฉัย
Zakres ubezpieczenia
外科手术
การผ่าตัด
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
การรักษาฟัน
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
การรักษาตา
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
ฉันต้องการจอง __________
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
การทดสอบภาคทฤษฎี
Rodzaj egzaminu
路考
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
ที่อยู่
Rodzaj zmiany
名字
ชื่อ
Rodzaj zmiany
照片
ภาพถ่าย
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Wymiana prawa jazdy
丢失
สูญหาย
Problem z prawem jazdy
被偷了
ถูกขโมย
Problem z prawem jazdy
受损
ได้รับความเสียหาย
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Obywatelstwo współmałżonka