Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
您的【文件】是什么时候签发的?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
请问您的【文件】是在哪里签发的?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
请问您的身份证件何时过期?
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
您能帮我填一下这个表格吗?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
请问我要办____ 需要带什么文件?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
我的【材料】被偷了。
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
这是机密信息。
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
您能给我一份申请表格的回执吗?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

你叫什么名字?
¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
您能告诉我您的出生日期和地点么?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
请问您住在哪里?
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
请问您的地址是什么?
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
请问您的国籍是什么?
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
请问您是何时到达【该国】的?
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
您能出示一下您的身份证件么?
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

我的婚姻状况是____ 。
Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
单身
soltero/a
Stan cywilny
已婚
casado/a
Stan cywilny
分居
separado/a
Stan cywilny
离异
divorciado/a
Stan cywilny
同居
cohabitante
Stan cywilny
民事结婚
en unión civil
Stan cywilny
未婚伴侣
pareja de hecho
Stan cywilny
同居伴侣关系
pareja de hecho
Stan cywilny
鳏居
viudo/a
Stan cywilny
请问您有孩子吗?
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
我想要和家人团聚。
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

我想要在这个城市登记入户。
Me gustaría empadronarme.
Meldunek
请问我应该带什么材料?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
请问有注册费吗?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
我是来进行住址登记。
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
我想要申请居住证。
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

我想要问一下关于保险的问题。
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
我需要私人的健康保险吗?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
请问该保险涵盖哪些方面?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
住院费
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
专家费
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
诊疗费
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
外科手术
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
精神治疗
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
牙齿治疗
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
眼科治疗
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

请问您为什么需要入境签证?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
我该如何续签我的签证?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
为什么我的签证申请被拒绝了?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
请问我是否可以申请成为永久居民?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

请问我需要更换我的车牌号吗?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
我想要登记我的车辆。
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
请问我的驾照可以在这里使用吗?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
我想要申请临时驾照。
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
我想要预约__________。
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
理论考试
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
路考
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
我想要改动驾照上的__________。
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
地址
la dirección
Rodzaj zmiany
名字
el nombre
Rodzaj zmiany
照片
la fotografía
Rodzaj zmiany
我想要给驾照添加更高的级别。
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
我想要延长我的驾照。
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
我想要更换一个___________ 驾照。
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
丢失
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
被偷了
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
受损
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
我想要申诉我的驾照吊销。
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

我想要申请【国家】国籍。
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
我在哪里可以注册【语言】考试?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
我没有犯罪记录。
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
我的【语言】达到了等级要求。
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
公民身份申请的费用是哪些?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
我的配偶是【国家】公民。
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka