Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Az információ bizalmas.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Hogy hívják?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Mikor és hol született?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Hol lakik?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Mi a címe?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Mi az állampolgársága?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
A családi állapotom ___________.
Stan cywilny
single
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stan cywilny
married
házas
Stan cywilny
separated
külön él a házastársától
Stan cywilny
divorced
elvált
Stan cywilny
cohabiting
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
in a civil union
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
unmarried partners
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
in a domestic partnership
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
widowed
özvegy
Stan cywilny
Do you have children?
Vannak gyermekei?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Élnek önnel eltartottak?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Szeretnék regisztrálni.
Meldunek
What documents shall I bring?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Van regisztrációs díj?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Mit fedez a biztosítás?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Kórházi költségek
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Szakorvos
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Diagnosztikai vizsgálatok
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Műtéti beavatkozás
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Pszichiátriai kezelés
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Fogorvosi kezelés
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Szemészeti kezelés
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Érvényes itt a jogosítványom?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
elméleti vizsga
Rodzaj egzaminu
driving test
gyakorlati vizsga
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
cím
Rodzaj zmiany
name
név
Rodzaj zmiany
photo
fénykép
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Wymiana prawa jazdy
lost
elveszett
Problem z prawem jazdy
stolen
ellopott
Problem z prawem jazdy
damaged
sérült
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Büntetlen előéletű vagyok.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Obywatelstwo współmałżonka