Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
single
bekar
Stan cywilny
married
evli
Stan cywilny
separated
ayrılmış
Stan cywilny
divorced
boşanmış
Stan cywilny
cohabiting
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
in a civil union
medeni birliktelik
Stan cywilny
unmarried partners
evlenmemiş çift
Stan cywilny
in a domestic partnership
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
widowed
dul
Stan cywilny
Do you have children?
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
What documents shall I bring?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
driving test
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
adres
Rodzaj zmiany
name
ad
Rodzaj zmiany
photo
fotoğraf
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
lost
kayıp
Problem z prawem jazdy
stolen
çalınmış
Problem z prawem jazdy
damaged
hasarlı
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka