Zwroty | tajski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
ข้อมูลเป็นความลับ
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
คุณชื่ออะไร
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stan cywilny
single
โสด
Stan cywilny
married
แต่งงานแล้ว
Stan cywilny
separated
แยกกันอยู่
Stan cywilny
divorced
หย่าร้าง
Stan cywilny
cohabiting
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stan cywilny
in a civil union
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stan cywilny
unmarried partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
in a domestic partnership
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
widowed
เป็นม่าย
Stan cywilny
Do you have children?
คุณมีบุตรไหม
Dzieci
Do you have dependents living with you?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Meldunek
What documents shall I bring?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
การทดสอบวินิจฉัย
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
การผ่าตัด
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
การรักษาฟัน
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
การรักษาตา
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
ฉันต้องการจอง __________
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Rodzaj egzaminu
driving test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Zmiana danych na prawie jazdy
address
ที่อยู่
Rodzaj zmiany
name
ชื่อ
Rodzaj zmiany
photo
ภาพถ่าย
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Wymiana prawa jazdy
lost
สูญหาย
Problem z prawem jazdy
stolen
ถูกขโมย
Problem z prawem jazdy
damaged
ได้รับความเสียหาย
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Obywatelstwo współmałżonka