Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Când a fost emis [documentul]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Unde a fost emis [documentul]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Când îți expiră ID-ul?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Mi s-a furat [documentul].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Informația este confidențială.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Cum vă cheamă?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Unde locuiți?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Care este adresa dumneavoastră?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Ce cetățenie aveți?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Stan cywilny
single
Singur
Stan cywilny
married
Căsătorit/ă
Stan cywilny
separated
separat/ă
Stan cywilny
divorced
divorțat/ă
Stan cywilny
cohabiting
concobinaj
Stan cywilny
in a civil union
într-o uniune civilă
Stan cywilny
unmarried partners
necăsătorit/ă
Stan cywilny
in a domestic partnership
partener/ă de viață
Stan cywilny
widowed
văduv/ă
Stan cywilny
Do you have children?
Aveți copii?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Meldunek
What documents shall I bring?
Ce documente trebuie să aduc?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Există vreo taxă de înregistrare?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Taxe pentru spitalizare
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Onorarii ale medicilor specialiști
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Test de diagnosticare
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Intervenții chirurgicale
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Tratament psihiatric
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Tratamente dentare
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Tratamente oftalmologice
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
De ce solicitați o viză de intrare?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Cum îmi pot extinde viza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
testul teoretic
Rodzaj egzaminu
driving test
examenul practic
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
Adresa
Rodzaj zmiany
name
nume
Rodzaj zmiany
photo
fotografia
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Wymiana prawa jazdy
lost
pierdut
Problem z prawem jazdy
stolen
furat
Problem z prawem jazdy
damaged
distrus
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Nu am antecedente penale.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Am nivelul necesar de [limbă].
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Partenerul meu este __________.
Obywatelstwo współmałżonka