Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Когда был выдан ваш документ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Где был выдан ваш [документ] ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Мой [документ] украли.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Информация конфиденциальна.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Как вас зовут?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Где вы живете?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Каков ваш адрес?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Какое у вас гражданство?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Когда вы въехали в страну?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Stan cywilny
single
холост
Stan cywilny
married
Женат/замужем
Stan cywilny
separated
Разведен/а
Stan cywilny
divorced
Разведен/а
Stan cywilny
cohabiting
в сожительстве
Stan cywilny
in a civil union
в гражданском браке
Stan cywilny
unmarried partners
Не женатая пара
Stan cywilny
in a domestic partnership
в домашнем партнерстве
Stan cywilny
widowed
вдовец/вдова
Stan cywilny
Do you have children?
У вас есть дети?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Meldunek
What documents shall I bring?
Какие документы мне нужно принести?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Мне нужно платить за регистрацию?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Что покрывает медицинская страховка?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Больничные платы
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Платы специалистам
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Диагностические проверки
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Хирургические процедуры
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Психиатрическое лечение
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Лечение зубов
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Офтальмологическое лечение
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Как я могу продлить мою визу?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Мне нужно менять номер своей машины?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Мои водительские права здесь действуют?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
Теоретический тест
Rodzaj egzaminu
driving test
Тест на вождение
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
адрес
Rodzaj zmiany
name
имя
Rodzaj zmiany
photo
фотография
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Wymiana prawa jazdy
lost
потеряно
Problem z prawem jazdy
stolen
украдено
Problem z prawem jazdy
damaged
повреждено
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
У меня нет судимостей
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Obywatelstwo współmałżonka