Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
single
kawaler/panna
Stan cywilny
married
żonaty/zamężna
Stan cywilny
separated
w separacji
Stan cywilny
divorced
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
cohabiting
w konkubinacie
Stan cywilny
in a civil union
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
unmarried partners
w związku partnerskim
Stan cywilny
in a domestic partnership
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
widowed
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Do you have children?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
What documents shall I bring?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
driving test
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
adres
Rodzaj zmiany
name
nazwisko
Rodzaj zmiany
photo
zdjęcie
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
lost
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
stolen
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
damaged
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka