Zwroty | koreański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Stan cywilny
single
Stan cywilny
married
Stan cywilny
separated
Stan cywilny
divorced
Stan cywilny
cohabiting
Stan cywilny
in a civil union
Stan cywilny
unmarried partners
Stan cywilny
in a domestic partnership
Stan cywilny
widowed
Stan cywilny
Do you have children?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Meldunek
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
Rodzaj egzaminu
driving test
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
Rodzaj zmiany
name
Rodzaj zmiany
photo
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
lost
Problem z prawem jazdy
stolen
Problem z prawem jazdy
damaged
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka