Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
single
soltero/a
Stan cywilny
married
casado/a
Stan cywilny
separated
separado/a
Stan cywilny
divorced
divorciado/a
Stan cywilny
cohabiting
cohabitante
Stan cywilny
in a civil union
en unión civil
Stan cywilny
unmarried partners
pareja de hecho
Stan cywilny
in a domestic partnership
pareja de hecho
Stan cywilny
widowed
viudo/a
Stan cywilny
Do you have children?
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Me gustaría empadronarme.
Meldunek
What documents shall I bring?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
driving test
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
la dirección
Rodzaj zmiany
name
el nombre
Rodzaj zmiany
photo
la fotografía
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
lost
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
stolen
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
damaged
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka