Zwroty | grecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Πώς σας λένε;
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Πού μένετε;
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stan cywilny
single
ελεύθερος/η
Stan cywilny
married
παντρεμένος/η
Stan cywilny
separated
σε διάσταση
Stan cywilny
divorced
χωρισμένος/η
Stan cywilny
cohabiting
συμβίωση
Stan cywilny
in a civil union
σε αστική ένωση
Stan cywilny
unmarried partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Stan cywilny
in a domestic partnership
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stan cywilny
widowed
χήρος/χήρα
Stan cywilny
Do you have children?
έχετε παιδιά;
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Meldunek
What documents shall I bring?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Τέλη νοσοκομείου
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Διαγνωστικές εξετάσεις
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Ψυχιατρική θεραπεία
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
θεωρητική εξέταση
Rodzaj egzaminu
driving test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
διεύθυνση
Rodzaj zmiany
name
όνομα
Rodzaj zmiany
photo
φωτογραφία
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Wymiana prawa jazdy
lost
χαμένη
Problem z prawem jazdy
stolen
κλεμμένη
Problem z prawem jazdy
damaged
κατεστραμμένη
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Obywatelstwo współmałżonka