Zwroty | fiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Mikä sinun nimesi on?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Missä sinä asut?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Mikä sinun osoitteesi on?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Minä olen _________.
Stan cywilny
single
naimaton
Stan cywilny
married
naimisissa
Stan cywilny
separated
asumuserossa
Stan cywilny
divorced
eronnut
Stan cywilny
cohabiting
avoliitossa
Stan cywilny
in a civil union
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stan cywilny
unmarried partners
parisuhteessa
Stan cywilny
in a domestic partnership
avoliitossa
Stan cywilny
widowed
leski
Stan cywilny
Do you have children?
Onko sinulla lapsia?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Meldunek
What documents shall I bring?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Mitä vakuutus kattaa?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Sairaalakulut
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Erikoislääkärikustannukset
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Diagnostinen tutkimus
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Kirurgiset toimenpiteet
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Psykiatrinen hoito
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Hammashoito
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Silmähoito
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
teoriakokeen
Rodzaj egzaminu
driving test
inssiajon
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
osoitetta
Rodzaj zmiany
name
nimeä
Rodzaj zmiany
photo
kuvaa
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Wymiana prawa jazdy
lost
kadonneen
Problem z prawem jazdy
stolen
varastetun
Problem z prawem jazdy
damaged
vaurioituneen
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Obywatelstwo współmałżonka