Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Kiam elspiras via legitimilo?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
La informo estas konfidenca.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Kiel vi nomiĝas?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Kie vi loĝas?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Kio estas via adreso?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Kio estas via civitaneco?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Stan cywilny
single
senedza
Stan cywilny
married
edziĝinta
Stan cywilny
separated
apartiga
Stan cywilny
divorced
eksedziĝinta
Stan cywilny
cohabiting
kunviva
Stan cywilny
in a civil union
en civila kuniĝo
Stan cywilny
unmarried partners
fraŭlaj partneroj
Stan cywilny
in a domestic partnership
en hejma partnereco
Stan cywilny
widowed
vidvina
Stan cywilny
Do you have children?
Ĉu vi havas infanojn?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Meldunek
What documents shall I bring?
Kion dokumentojn mi alportus?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Hospitalokotizoj
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Kotizoj por la ekspertoj
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Diagnozoprovoj
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Kirurgiaj proceduroj
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Psikiatria kuracado
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Dentaj kuracadoj
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Okula kuracado
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
Kial vi petas la enirovizon?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
teorian teston
Rodzaj egzaminu
driving test
veturantan teston
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
adreson
Rodzaj zmiany
name
nomon
Rodzaj zmiany
photo
foton
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Wymiana prawa jazdy
lost
perdatan
Problem z prawem jazdy
stolen
ŝtelatan
Problem z prawem jazdy
damaged
difektatan
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Mi havas puran krimliston
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Obywatelstwo współmałżonka