Zwroty | duński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Hvad hedder du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Hvor bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Hvad er din adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
Stan cywilny
single
single
Stan cywilny
married
gift
Stan cywilny
separated
separeret
Stan cywilny
divorced
fraskilt
Stan cywilny
cohabiting
samlevende
Stan cywilny
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Stan cywilny
unmarried partners
ugifte partnere
Stan cywilny
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Stan cywilny
widowed
enke
Stan cywilny
Do you have children?
Har du børn?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Meldunek
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Tandbehandlinger
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
teoritest
Rodzaj egzaminu
driving test
køreprøve
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
adressen
Rodzaj zmiany
name
navnet
Rodzaj zmiany
photo
billedet
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Wymiana prawa jazdy
lost
mistet
Problem z prawem jazdy
stolen
stjålet
Problem z prawem jazdy
damaged
beskadiget
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Obywatelstwo współmałżonka