Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
single
svobodný/á
Stan cywilny
married
ženatý/vdaná
Stan cywilny
separated
odděleni
Stan cywilny
divorced
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
in a civil union
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
unmarried partners
nesezdaní partneři
Stan cywilny
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Stan cywilny
widowed
vdovec/vdova
Stan cywilny
Do you have children?
Máte děti?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
driving test
Praktický test
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
address
adresu
Rodzaj zmiany
name
jméno
Rodzaj zmiany
photo
fotografii
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
lost
ztracený
Problem z prawem jazdy
stolen
ukradený
Problem z prawem jazdy
damaged
zničený
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka