Zwroty | chiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Where can I find the form for ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pytanie o formularze
When was your [document] issued?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Where was your [document] issued?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
When does your ID expire?
请问您的身份证件何时过期?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Could you help me fill out the form?
您能帮我填一下这个表格吗?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
What documents should I bring for __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Pytanie o potrzebne dokumenty
To apply for [document], you must provide at least_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Potrzebne dokumenty
My [document] has been stolen.
我的【材料】被偷了。
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Składanie podania w imieniu innej osoby
The information is confidential.
这是机密信息。
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Can you give me a receipt for this application?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

What is your name?
你叫什么名字?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Could you please tell me your place and date of birth?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Where do you live?
请问您住在哪里?
Pytanie o miejsce zamieszkania
What is your address?
请问您的地址是什么?
Pytanie o adres zamieszkania
What is your citizenship?
请问您的国籍是什么?
Pytanie o obywatelstwo
When did you arrive in [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Could you please show me your ID?
您能出示一下您的身份证件么?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

My marital status is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Stan cywilny
single
单身
Stan cywilny
married
已婚
Stan cywilny
separated
分居
Stan cywilny
divorced
离异
Stan cywilny
cohabiting
同居
Stan cywilny
in a civil union
民事结婚
Stan cywilny
unmarried partners
未婚伴侣
Stan cywilny
in a domestic partnership
同居伴侣关系
Stan cywilny
widowed
鳏居
Stan cywilny
Do you have children?
请问您有孩子吗?
Dzieci
Do you have dependents living with you?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Osoby na utrzymaniu
I would like to reunite with my family.
我想要和家人团聚。
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

I would like to register in the city.
我想要在这个城市登记入户。
Meldunek
What documents shall I bring?
请问我应该带什么材料?
Pytanie o wymagane dokumenty
Are there any registration fees?
请问有注册费吗?
Koszt meldunku
I am here for the domicile registration.
我是来进行住址登记。
Zameldowanie na pobyt stały
I would like to apply for a good conduct certificate.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Zaświadczenie o niekaralności
I would like to apply for a residence permit.
我想要申请居住证。
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

I would like to ask some questions about the health insurance.
我想要问一下关于保险的问题。
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Do I need private health insurance?
我需要私人的健康保险吗?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
What is covered by the health insurance?
请问该保险涵盖哪些方面?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Hospital fees
住院费
Zakres ubezpieczenia
Specialists' fees
专家费
Zakres ubezpieczenia
Diagnostic tests
诊疗费
Zakres ubezpieczenia
Surgical procedures
外科手术
Zakres ubezpieczenia
Psychiatric treatment
精神治疗
Zakres ubezpieczenia
Dental treatments
牙齿治疗
Zakres ubezpieczenia
Eye care treatment
眼科治疗
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Why are you requesting the entry visa?
请问您为什么需要入境签证?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Do I need a visa to visit [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Pytanie o obowiązek wizowy
How can I extend my visa?
我该如何续签我的签证?
Pytanie o przedłużenie wizy
Why has my visa application been rejected?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Can I apply to become a permanent resident?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Do I have to change the license plate of my car?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
I would like to register my vehicle.
我想要登记我的车辆。
Rejestracja pojazdu
Is my driving licence valid here?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
I would like to apply for a provisional driving license.
我想要申请临时驾照。
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
I would like to book my __________.
我想要预约__________。
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theory test
理论考试
Rodzaj egzaminu
driving test
路考
Rodzaj egzaminu
I would like to change the ____________on my driving license.
我想要改动驾照上的__________。
Zmiana danych na prawie jazdy
address
地址
Rodzaj zmiany
name
名字
Rodzaj zmiany
photo
照片
Rodzaj zmiany
I would like to add higher categories to my driving license.
我想要给驾照添加更高的级别。
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
I would like to renew my driving license.
我想要延长我的驾照。
Przedłużanie ważności prawa jazdy
I would like to replace a ___________ driving license.
我想要更换一个___________ 驾照。
Wymiana prawa jazdy
lost
丢失
Problem z prawem jazdy
stolen
被偷了
Problem z prawem jazdy
damaged
受损
Problem z prawem jazdy
I would like to appeal my license suspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
我想要申请【国家】国籍。
Ubieganie się o obywatelstwo
Where can I register for the [language] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Zapisy na test językowy
I have a clean criminal record.
我没有犯罪记录。
Zaświadczenie o niekaralności
I have the required level of [language].
我的【语言】达到了等级要求。
Poziom znajomości języka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
What are the fees for citizenship application?
公民身份申请的费用是哪些?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
我的配偶是【国家】公民。
Obywatelstwo współmałżonka