Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Bạn có những loại thẻ nào?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
tài khoản hiện tại
Rodzaj konta
conto di risparmio
tài khoản tiết kiệm
Rodzaj konta
conto personale
tài khoản cá nhân
Rodzaj konta
conto cointestato
tài khoản chung
Rodzaj konta
conto per bambini
tài khoản con
Rodzaj konta
conto in valuta estera
tài khoản ngoại tệ
Rodzaj konta
conto aziendale
tài khoản kinh doanh
Rodzaj konta
conto per studenti
tài khoản sinh viên
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Tôi có sổ tài khoản không?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
Tôi mất thẻ tín dụng
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Tôi muốn thế chấp
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Tôi mua tài sản để cho
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
Bảo hiểm hộ gia đình
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
bảo hiểm du lịch
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
bảo hiểm nhân thọ
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
bảo hiểm sức khỏe
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
bảo hiểm ô tô
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
bảo hiểm thú nuôi
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
bảo hiểm trộm cắp
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
bảo hiểm thế chấp
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
bảo hiểm tài sản sinh viên
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
bảo hiểm nhóm
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
bảo hiểm tài sản
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
bảo hiểm lũ lụt
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
bảo hiểm hỏa hoạn
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Pytanie o koszt ubezpieczenia