Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Vorrei aprire un conto corrente.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Otwieranie konta w banku
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Zamykanie konta w banku
Posso aprire un conto corrente online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Otwieranie konta w banku przez internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Bankowość mobilna
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Rodzaje kont bankowych
conto corrente
текущий счет
Rodzaj konta
conto di risparmio
сберегательный счет
Rodzaj konta
conto personale
личный счет
Rodzaj konta
conto cointestato
совместный счет
Rodzaj konta
conto per bambini
детский счет
Rodzaj konta
conto in valuta estera
валютный счет
Rodzaj konta
conto aziendale
счет предприятия
Rodzaj konta
conto per studenti
студенческий счет
Rodzaj konta
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Какие комиссии для международных трансферов?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Riceverò un libretto degli assegni?
Я получу чековую книжку?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Каков процент накопления?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ho smarrito la mia carta di credito
Я потерял(а) кредитную карту.
Zgłoszenie utraty karty
La mia carta di credito è stata rubata
Моя кредитная карта была украдена.
Zgłoszenie kradzieży karty
Potete bloccare il mio conto corrente?
Вы можете заблокировать мой счет?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Мне нужна карта для замены.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Pytanie o kredyty
Qual è il tasso d'interesse?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Sto comprando la mia prima casa.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupno pierwszej nieruchomości
Sto comprando una seconda proprietà.
Я покупаю вторую собственность.
Kupno drugiej nieruchomości
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Я покупаю собственность для аренды.
Kupno nieruchomości na wynajem
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Мой годовой доход________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ubezpieczenie
assicurazione sulla casa
Страхование дома
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione viaggi
Туристическое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sulla vita
страхование жизни
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sanitaria
Медицинское страхование
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione auto
Страхование автомобиля
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione per gli animali domestici
Страхование домашних животных
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro il furto
страхование от кражи
Rodzaj ubezpieczenia
protezione mutuo
защита ипотеки
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui beni degli studenti
студенческая страховка
Rodzaj ubezpieczenia
polizza collettiva
групповое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione sui titoli di proprietà
страхование собственности
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro le inondazioni
страхование от наводнений
Rodzaj ubezpieczenia
assicurazione contro gli incendi
страхование от пожара
Rodzaj ubezpieczenia
Per quanti mesi sarò coperto/a?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual è il costo dell'assicurazione?
Сколько стоит страховка?
Pytanie o koszt ubezpieczenia