Zwroty | włoski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
Bạn có những loại thẻ nào?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
tài khoản hiện tại
conto corrente
Rodzaj konta
tài khoản tiết kiệm
conto di risparmio
Rodzaj konta
tài khoản cá nhân
conto personale
Rodzaj konta
tài khoản chung
conto cointestato
Rodzaj konta
tài khoản con
conto per bambini
Rodzaj konta
tài khoản ngoại tệ
conto in valuta estera
Rodzaj konta
tài khoản kinh doanh
conto aziendale
Rodzaj konta
tài khoản sinh viên
conto per studenti
Rodzaj konta
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Tôi có sổ tài khoản không?
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Tôi mất thẻ tín dụng
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
Tôi muốn thế chấp
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Tôi mua tài sản để cho
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Tôi muốn mua bảo hiểm
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
Bảo hiểm hộ gia đình
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm du lịch
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhân thọ
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm sức khỏe
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm ô tô
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thú nuôi
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm trộm cắp
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thế chấp
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản sinh viên
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhóm
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm lũ lụt
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm hỏa hoạn
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia