Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Otwieranie konta w banku
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Zamykanie konta w banku
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Otwieranie konta w banku przez internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Bankowość mobilna
Bạn có những loại thẻ nào?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Rodzaje kont bankowych
tài khoản hiện tại
текущий счет
Rodzaj konta
tài khoản tiết kiệm
сберегательный счет
Rodzaj konta
tài khoản cá nhân
личный счет
Rodzaj konta
tài khoản chung
совместный счет
Rodzaj konta
tài khoản con
детский счет
Rodzaj konta
tài khoản ngoại tệ
валютный счет
Rodzaj konta
tài khoản kinh doanh
счет предприятия
Rodzaj konta
tài khoản sinh viên
студенческий счет
Rodzaj konta
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Какие комиссии для международных трансферов?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Tôi có sổ tài khoản không?
Я получу чековую книжку?
Pytanie o książeczkę czekową
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Каков процент накопления?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Tôi mất thẻ tín dụng
Я потерял(а) кредитную карту.
Zgłoszenie utraty karty
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Моя кредитная карта была украдена.
Zgłoszenie kradzieży karty
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Вы можете заблокировать мой счет?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Мне нужна карта для замены.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Pytanie o kredyty
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupno pierwszej nieruchomości
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Я покупаю вторую собственность.
Kupno drugiej nieruchomości
Tôi muốn thế chấp
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Tôi mua tài sản để cho
Я покупаю собственность для аренды.
Kupno nieruchomości na wynajem
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Мой годовой доход________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Tôi muốn mua bảo hiểm
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ubezpieczenie
Bảo hiểm hộ gia đình
Страхование дома
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm du lịch
Туристическое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhân thọ
страхование жизни
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm sức khỏe
Медицинское страхование
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm ô tô
Страхование автомобиля
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thú nuôi
Страхование домашних животных
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm trộm cắp
страхование от кражи
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thế chấp
защита ипотеки
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản sinh viên
студенческая страховка
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhóm
групповое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản
страхование собственности
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm lũ lụt
страхование от наводнений
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm hỏa hoạn
страхование от пожара
Rodzaj ubezpieczenia
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Сколько стоит страховка?
Pytanie o koszt ubezpieczenia